Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας: 27 Οκτωβρίου 2023, 10.00 – 14.00, Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

Κάθε δεύτερη Παρασκευή